Niniejszy serwis internetowy, wykorzystuje pliki cookies. Jeśli kontynuujesz korzystanie z serwisu, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.

koszyk 900x275

Fundusze typu Exchange Traded Funds potocznie zwane ETF, wciąż jeszcze nie cieszą się taką popularnością wśród polskich inwestorów jak otwarte fundusze inwestycyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że umożliwiają one inwestowanie wolnych środków finansowych i osiąganie zysków. Dlatego ten artykuł postanowiłem poświęcić właśnie im. Ciekawi Cię, czym różnią się ETF-y od otwartych funduszy inwestycyjnych i w jaki sposób możesz rozpocząć inwestowanie za ich pomocą?


Podobnie jak otwarte fundusze inwestycyjne ETF-y inwestują w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, co więc je różni? Polityka zarządzania. W przypadku funduszy ETF realizuje się politykę zarządzania pasywnego. Żeby zrozumieć, na czym polega polityka zarządzania pasywnego przypomnijmy sobie jak zarządzane są otwarte fundusze inwestycyjne. W zadecydowanej większości z nich realizowana jest polityka zarządzania aktywnego, za wyjątkiem funduszy indeksowych. Co to oznacza? Fundusz, w ramach którego realizowana jest polityka zarządzania aktywnego musi zatrudniać zespół analityków, których zadaniem jest taki dobór akcji spółek do portfela inwestycyjnego, które mają największy potencjał na osiągnięcie zysku. To z kolei wiąże się z kosztami, które posiadacz jednostek inwestycyjnych ponosi w opłacie za zarządzanie wliczonej w cenę jednostki inwestycyjnej. Najczęściej jest to wartość w przedziale między 3% a 5% w skali roku.

W przypadku zarządzania pasywnego zarządzający funduszem ogranicza się jedynie do inwestowania w spółki wchodzące w skład określonego indeksu w proporcjach w jakich dany indeks składa się z poszczególnych akcji danej spółki. Wynika z tego, że zarządzający nie przeprowadzają żadnych analiz, których wyniki są wykorzystywane do podejmowania decyzji o zakupie poszczególnych akcji. Niewątpliwie jest to duże udogodnienie dla posiadaczy tytułów uczestnictwa, ponieważ w sytuacji, w której inwestor chciałby nabyć akcje wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 musiałby zakupić akcje 500 przedsiębiorstw. Tymczasem, może zrealizować swój cel szybciej nabywając tytuły uczestnictwa w funduszu ETF, który inwestuje w ramach wspomnianego indeksu. Co ważne, w momencie nabycia tytułu uczestnictwa inwestor staje się także posiadaczem akcji spółek, w związku z czym przysługują mu takie same prawa i obowiązki jak pozostałym posiadaczom akcji. Fundusze ETF mogą inwestować także w obligację czy kontrakty futures.

Kolejną ważną cechą odróżniającą fundusze ETF od otwartych funduszy inwestycyjnych jest możliwość odsprzedaży tytułu uczestnictwa w godzinach pracy giełdy, na której notowany jest walor. W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych umorzenie jednostek uczestnictwa odbywa się raz na dobę w momencie zamknięcia sesji giełdowej. Dlatego też możliwość sprzedaży jednostek uczestnictwa w godzina pracy giełdy jest dużą zaletą ETF, dzięki której posiadacze tytułów uczestnictwa mogą szybko spieniężyć swoją inwestycję. Należy przy tym jednak pamiętać, że wycena certyfikatów jest podobna do wyceny akcji, a ich cena jest uzależniona od wielkości obrotu. W przypadku małego wolumenu może być problem z nabyciem lub odsprzedażą tytułu uczestnictwa.

Wiesz już czym różnią się ETF-y od otwartych funduszy inwestycyjnych. Najwyższa pora więc dowiedzieć się, jak w nie inwestować? Odpowiedź jest prosta – nabywając tytuły uczestnictwa. W tym celu musisz udać się do biura maklerskiego i otworzyć rachunek maklerski. Zakup tytułu uczestnictwa odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku certyfikatów funduszy zamkniętych lub akcji. Dlatego też inwestując w fundusze ETF należy pamiętać o opłatach za prowadzenie konta maklerskiego.

Mam nadzieję, że lektura tego krótkiego artykułu przybliżyła Ci kolejną formę inwestowania wolnych środków pieniężnych. Moim zdaniem warto bliżej zapoznać się z ETF ponieważ – w porównaniu z otwartymi funduszami inwestycyjnymi – są tańszą i bardziej przystępną formą inwestowania. Ponadto, umożliwiają nabywanie akcji na rynkach zagranicznych bez konieczności otwierania konta maklerskiego w krajach, w którym chcielibyśmy nabywać akcje poszczególnych spółek.