Niniejszy serwis internetowy, wykorzystuje pliki cookies. Jeśli kontynuujesz korzystanie z serwisu, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.

 

„Jeśli nie umiesz oszczędzać pieniędzy, nie wykiełkują w Tobie nasiona sukcesu.”

W. Clement Stone

ILE KOSZTUJE KREDYT?
OBLICZ RATĘ KREDYTU HIPOTECZNEGOZ BEZPŁATNYM KALKULATOREM KREDYTOWYM.

pobierz kalkulator
 

"Ludzie, którzy mówią, że mało mają pieniędzy, nie potrafią tak naprawdę oszczędzać"


Jeff Keller

1. Definicje
Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
Usługodawca – Łukasz Koclęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MGL FINANSE ŁUKASZ KOCLĘGA, Oś. Na Stoku 62 lok. 3, 25-437 Kielce, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 657-228-45-10. Kontakt z usługodawcą możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serwis – internetowa aplikacja dostępna za pośrednictwem witryny finansoweabc.org służąca do świadczenia usług przez Usługodawcę.

Użytkownik serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną korzystająca z serwisu po uprzedniej rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu.

UsługobiorcaUżytkownik serwisu korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja- procedura zakładania konta, w której użytkownik podaje wymagane dane osobowe oraz akceptuje niniejszy regulamin i politykę prywatności.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych poprzez sieci telekomunikacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Usługodawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Przerwa techniczna serwisu – okres czasu niezbędny do dokonania przez administratora serwisu zmian, mających na celu przywrócenie jego prawidłowego działania, jak również implementacje nowych wersji serwisu oraz konserwacje systemu (nie dłuższy niż 72 godziny).
 
2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu FinansoweABC, w tym rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę, tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin zawarty jest na stronie internetowej pod następującym adresem: finansoweabc.org/regulamin/
 
3. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej w szczególności na: - udzieleniu porad finansowych on-line lub telefonicznie; - sprzedaży publikacji finansowych w postaci plików elektronicznych; - udostępnianiu szkoleń on-line, - sprzedaż szkoleń w formie płyt DVD.
2. Usługodawca realizuje swoje zobowiązania za pomocą internetowej aplikacji komputerowej oraz środków komunikacji elektronicznej.
 
4. Techniczne warunki świadczenia usług
W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest: - urządzenie końcowe z możliwością połączenia z siecią Internet i przeglądarka internetowa z możliwością obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (wymaganych tylko przy płatnościach internetowych), obsługi Java Script, Java oraz cookies; - aktywne konto poczty elektronicznej
 
5. Rejestracja i zawarcie umowy
1.Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika dokonana przez sieć internetową, akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją usługi.
2. Usługobiorca respektuje to, że świadczenie usług przez Usługodawcę wiąże się z podaniem przez niego danych osobowych, które Usługodawca będzie przetwarzać na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014.1182)
3. Usługobiorca wypełniając wymagany dla danej usługi formularz oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
4. Usługobiorca może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych. W każdym czasie może również zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia zarejestrowanego konta.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo złożenia Usługobiorcy oferty usług dodatkowych w okresie obowiązywania umowy, których świadczenie wymaga każdorazowej akceptacji Usługobiorcy.
6. W celu zamówienia usługi należy wypełnić formularz dostępny na stronie Zamów usługę.
7. W przypadku zamówienia usługi drogą telefoniczną usługodawca niezwłocznie potwierdzi ustne ustalenia poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej informacje wskazane § 5 pkt 8 regulaminu. We wskazanej wiadomości dostępny będzie link aktywacyjny przekierowujący bezpośrednio do serwisu, którego bezpośrednie kliknięcie ostatecznie potwierdzi rejestrację w serwisie i złożenie zamówienia.
8. Po akceptacji wstępnych ustaleń i podaniu informacji niezbędnych do realizacji usługi Usługobiorca otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy na odległość obejmującą m.in. :
a) informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i zakresu usługi;
b) określenie stron umowy z uwzględnieniem danych teleadresowych oraz preferowanych form kontaktu;
c) łączną cenę usługi wraz ze sposobem jej zapłaty - za pośrednictwem odesłania do systemu płatności Transefuj.pl lub bezpośrednio na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy. a także elektroniczną fakturę wystawioną za pośrednictwem serwisu fakturownia.pl;
d) informacje o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń dotyczących konkretnej usługi.
e) informację o akceptacji niniejszego regulaminu, będącego załącznikiem do wiadomości e- mail
f) informacje dot. przetwarzaniu danych osobowych i polityce prywatności wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w związku z realizacją umowy i w celach marketingowych.
9. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za usługę.
10. Usługodawca po zaksięgowaniu płatności zobowiązuje się do niezwłocznej realizacji usługi, która polega m.in. na: - przy usłudze porady finansowej na przekazaniu on-line albo telefonicznie istotnych dla Usługodawcy informacji fachowych; - przy usłudze dotyczącej publikacji elektronicznej na przesłaniu Usługobiorcy linku do pliku elektronicznego poradnika; - przy szkoleniach on-line – na udostępnieniu on-line pliku audio-video ( audio) ze szkoleniem; - przy szkoleniach na płytach DVD – na przesłaniu nośnika na adres korespondencji wskazany przez Usługobiorcę.
 
6. Odstąpienie od umowy
1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
3. Jeżeli Usługobiorca wykonał prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu przez Usługobiorcę żądania wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy do chwili odstąpienia od umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem są świadczenia, które ze względu na charakter nie mogą być zwrócone np. publikacje elektroniczne, audiobooki itp., Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pobrania zakupionego produktu ze strony udostępnionej przez Usługodawcę.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorcy ponosi koszty zwrotu rzeczy i jest on zobowiązany do jej zwrotu w takim sam sposób, jaki zastosowano do doręczenia rzeczy. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. W razie, gdy rzecz świadczona posiadała wady fizyczne lub prawne Usługodawca zobowiązany jest do ich usunięcia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
7. Usługobiorca oświadcza, iż domaga się wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i respektuje to, że jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy jako konsumenta, Usługobiorca utraci prawo odstąpienia od umowy.
 
7. Opłaty
1. Warunkiem uzyskania świadczenia przez Usługobiorcę jest uiszczenie przez niego uzgodnionej z Usługodawcą lub ustalonej z góry opłaty.
2. Opłaty mogą być uiszczane za pośrednictwem podmiotu realizującego płatności - Transferuj.pl lub bezpośrednio na rachunek Usługodawcy, wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy.
3. Za dokonanie płatności rozumie się wpływ środków na konto Usługodawcy lub potwierdzenie płatności przez system transakcyjny.
4. Wszystkie ceny zawarte w serwisie finansoweabc.org zawierają podatek VAT. W przypadku towarów, które dostarczane są Usługobiorcy na adres wskazany w zamówieniu, podany jest koszt transportu.
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- szkody powstałe w wyniku ingerencji w Serwis osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Usługodawcy ,
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
- udostępnienie danych Usługobiorcy organom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
 
9. Obowiązki i uprawnienia Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Usługobiorcy osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: -natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w przypadku gdy Usługobiorca rażąco naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, o czym Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę; - zakończenia świadczenia usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do: - okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorcy na stronach Serwisu, - wysyłania na konta Usługobiorcy komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach Usługodawcy.
4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Usługobiorcy o własnych zamiarach.
 
10. Obowiązki i uprawnienia Usługobiorcy i Użytkownika serwisu
1. Użytkownik serwisu ponosi odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze. W szczególności ponosi odpowiedzialność za nieuprawnioną ingerencję osób trzecich mających za zadanie wyłudzenia loginu i hasła do serwisu.
2. Usługodawca uprzedza Usługobiorcę , że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów usług oferowanych w Serwisie Usługobiorca proszony będzie o podanie określonych informacji osobistych, w szczególności: wiek, stan cywilny, wysokość dochodów , liczbę osób w gospodarstwie domowym, itp.
3. Powyższe informacje nie będą nigdzie gromadzone i przetwarzane tylko doraźnie w celu przedstawienia adekwatnej porady finansowej uwzględniającej aktualną sytuację Usługobiorcy.
4. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do serwisu, a także do zabezpieczenia tych informacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wyłudzania danych osobowych Użytkownika serwisu.
 
11. Newsletter
1. Użytkownik serwisu może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez rejestrację w bazie mailingowej dostępnej za pośrednictwem serwisu.
2. Użytkownik serwisu na podany przy rejestracji adres e-mail otrzyma wiadomość z linkiem potwierdzającym subskrypcję newslettera, którego kliknięcie jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie wiadomości marketingowych i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu.
4. Użytkownik serwisu może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera samodzielnie, klikając w odpowiedni odnośnik zawarty w wysyłanych wiadomościach.
5. Usługodawca oświadcza, że przekazywane w ten sposób dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby działalności serwisu w tym marketingu własnych usług i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 
12. Prawo własności intelektualnej
1. Usługodawca udostępniając Usługobiorcom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi: dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, programy, pliki audio, audio-video. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3. Rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i formie na rzecz podmiotów trzecich przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy w/w treści stanowić będzie naruszenie prawa uprawniające Usługodawcę do podjęcia stosownych środków prawnych.
 
13. Gwarancje
1. Usługodawca zapewnia, że będzie dokładać szczególnych starań, w celu zagwarantowania należytej ochrony wszystkim przekazanym informacjom osobistym oraz by uczynić korzystanie z Serwisu najbardziej bezpiecznym dla Usługobiorcy.
2. Usługodawca zwraca Usługobiorcy uwagę, że jest on sam odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy przekazanych mu parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne na ryzyko Usługobiorcy oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.
 
14. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres Oś. Na Stoku 62 lok. 3, 25-437 Kielce. Reklamacje złożone w innej formie pozostawia się bez rozpoznania.
2.W piśmie reklamacyjnym należy podać co najmniej: - Usługobiorcę, w sposób umożliwiający jego identyfikację, - przedmiot reklamacji, - okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Usługodawca obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania ze wskazaniem tego, czy uznaje reklamację a jeżeli tak, to w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 
15. Poufność
1. Dane osobowe Usługobiorcy oraz dane identyfikacyjne Usługobiorcy będą przekazywane przez Usługodawcę osobie trzeciej bez zgody Usługobiorcy tylko w przypadkach w przepisach prawa wskazanych.
2. Usługodawca może zbierać dane statystyczne dotyczące korzystania usługi przez niego oferowanej oraz przekazywać te dane innym podmiotom.
3. Usługodawca umożliwia każdemu Usługobiorcy prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się przez Usługodawcę ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.
5. Usługobiorcy przysługuje nadto prawo żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych, chyba, że dane, których dotyczy żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi. Wówczas oświadczenie takie będzie upoważniało Usługodawcę do zaprzestania świadczenia usługi.
6. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna w Poznaniu – właściciela domeny Transferuj.pl tj. podmiot pośredniczący w realizacji płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.
 
16. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania w całości lub części obowiązków wynikłych z umowy podmiotom trzecim z zachowaniem przez nich standardu wykonywanych czynności odpowiadającego staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.
3. Usługodawca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres użyty do Rejestracji.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2014.827) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.VI.2014 r. 6. Wszelkie spory wynikłe z umowy łączącej Strony rozpoznawał będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.